Zakażenia 2010

ANALIZA WYNIKÓW REJESTRACJI ZAKAŻEŃ

SZPITALNYCH ZA OKRES 01.01.2010 – 31.12.2010r

Analizie poddano 11628 pacjentów hospitalizowanych w 2010 roku. Średni czas hospitalizacji pacjenta – 7,6 dni.

Liczba zgłoszonych zakażeń szpitalnych zbliżona jest do roku poprzedniego, w tym rozpoznano jedno ognisko epidemiczne.

Średni czas leczenia w przypadku zakażenia szpitalnego – 27 dni ( długoterminowe hospitalizacje w OIT).

Wśród 58 zakażeń szpitalnych wystąpiły: 13 zakażeń miejsca operowanego(ZMO), 19 zakażeń dróg moczowych, 23 szpitalne zapalenia płuc.

Inne zakażenia występujące sporadycznie to; zakażenie oka, pierwotne zakażenie krwi, skóry

i tkanek miękkich, narządu rodnego.

W 2010 roku w oddziałach zabiegowych wykonano łącznie 2217 zabiegów operacyjnych (dużych i średnich ). ZMO występowało w przybliżeniu u 0,6% operowanych- wg zakażeń zgłoszonych do Zespołu ds. Zakażeń Zakładowych.

Rozpoznanie zakażenia szpitalnego opierało się o objawy kliniczne (98%) potwierdzone badaniem mikrobiologicznym (55%), rtg (41%),biochemicznym (38%).

Wśród czynników etiologicznych zakażeń szpitalnych najczęściej występowały: Enterococcus spp.- 35,9%, Pseudomonas aeruginosa – 21,2%, Acinetobacter spp. – 13,5%.

Ogólnie wyhodowane drobnoustroje wykazywały bardzo dużą wrażliwość na antybiotyki markerowe.

Zaobserwowano wzrost wykrywalności patogenów alarmowych (wieloopornych szczepów bakteryjnych): MRSA 10,Enterobacteriaceae ESBL+ 6 oznaczanych głównie u pacjentów przy przyjęciu do szpitala, które były powodem leczenia ich w warunkach izolacji.

Średnio przypadło 1,2 badania mikrobiologicznego na jednego pacjenta ( w stosunku do wszystkich hospitalizowanych).

Ocena wrażliwości szczepów bakteryjnych występujących u pacjentów w 2010 pozwala na dalsze prowadzenie antybiotykoterapii w oparciu o rekomendacje ujęte w receptariuszu szpitala oraz utrzymanie antybiotykowej profilaktyki okołooperacyjnej w oparciu o cefazolinę ( procedura nie wymaga zmiany).

W 2010 roku, na bardzo dużą skalę, kontynuowano w szpitalu liczne modernizacje utrudniające pracę zespołów medycznych, co indukowało wzmożony nadzór epidemiologiczny

i wymuszało podjęcie zwiększonych działań przeciwepidemicznych i higienicznych. W roku 2011 nadal będziemy podnosić standard sanitarno – higieniczny oddziałów.

Praca Zespołu ds. Zakażeń Zakładowych skutecznie ogranicza wzrost zakażeń szpitalnych

u hospitalizowanych pacjentów.

W praktyce w pełni przestrzegamy zapisów ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 08.234.1570).

Wyk:A.D.(tel.067-2502883)