RODO

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

Administrator Danych Osobowych

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44

78-600 Wałcz, Sekretariat: 261 47 28 09, email: sekretariat@107sw.pl

 

Inspektor Ochrony Danych

W 107 Szpitalu  Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu został powołany Inspektor Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych, może się Pani/Pan  skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw: e-mail: iod@107sw.pl  lub pisemnie na adres naszej siedziby.

 

Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie:

– art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie  prowadzenia  działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej (w związku z przepisami ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o  prawach  pacjenta  i  Rzeczniku  Praw  Pacjenta)

– art. 6 ust. 1 lit. d RODO w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta

– art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO w zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii (m.in. dane o zdrowiu).

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartych umów (usługodawcy z zakresu m.in. usług audytowych, prawnych, informatycznych, spedycyjnych i przewozowych, serwisowania aparatury medycznej).

Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej sporządzanej w formie papierowej i elektronicznej określa ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych,  ich  sprostowania,  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do żądania przenoszenia danych.

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, ma Pani/ Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu ani nie będą przekazywane poza EOG.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może skutkować uniemożliwieniem udzielenia świadczeń zdrowotnych.