Udostępnianie dokumentacji medycznej

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Logo SW

 

Informacje dla pacjentów udostępniania dokumentacji medycznej w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

Zał. nr 1 wyd. III do SOP 44/1

 

 1. W celu uzyskania odpisu lub kserokopii dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez niego – składa pisemny „Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej”.

a) Wniosek lub upoważnienie można pobrać:

 • w medycznych komórkach organizacyjnych Szpitala i Przychodni:
 • w Archiwum;
 • w Sekretariacie Szpitala;
 • w Dziale Statystyki Medycznej i Kancelarii Ogólnej;
 • oraz na stronie internetowej www.107sw.mil.pl

Upoważnienie do przekazania dokumentacji medycznej: Upoważnienie do przekazania dokumentacji medycznej [aktualizacja 2022]
Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej: Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej [aktualizacja 2022]

b) Wnioski można składać od poniedziałku do piątku, w dni robocze w godzinach od 7:00 -14:00:

 • w sekretariacie Szpitala;
 • w rejestracji Przychodni;
 • w Archiwum (budynek nr 10, wejście II lub przesłać na adres: 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz z dopiskiem Archiwum.

Upoważnienie wraz z wnioskiem składa osoba w przypadku odbioru dokumentacji  medycznej  przez osobę inną niż jest wskazana w historii choroby.

2. Przy odbiorze dokumentacji medycznej należy potwierdzić tożsamość dowodem osobistym  lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem.

3. Udostępnienie dokumentacji medycznej nastąpi niezwłocznie (gdy jest ona niezbędna do zapewnienia dalszego leczenia, a zwłoka w jej wydaniu mogłaby narazić pacjenta na szkodę na zdrowiu), nie później niż w terminie do 7 dni roboczych, licząc od daty złożenia wniosku.

4. Odbiór dokumentacji medycznej w sekretariacie Komendanta (budynek głównym Szpitala) w godzinach 7 00 – 14 00 od poniedziałku do piątku, w dni robocze:

 • osobiście,
 • przez osobę upoważnioną;
 • lub przesłać listem poleconym na adres wskazany we wniosku (wysyłamy za wcześniej opłaconą przesyłkę).

CENNIK wg Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Z 2015, poz. 748)

5. Odbiór dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia.

Uprzejmie informujemy, że osoby zainteresowane uzyskaniem indywidualnej dokumentacji  medycznej (historie chorób) przeznaczonej do zniszczenia mogą odebrać dokumentację po uprzednim złożeniu wniosku w sekretariacie Szpitala lub w Archiwum zakładowym, ale nie później niż do końca I kwartału roku następnego po tym okresie.

Zgodnie z ustawą dokumentacja medyczna (przeznaczona do zniszczenia) przechowywana jest przez:

 • 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
 • 22 lat dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia;
 • 30 lat w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia.

Dokumenty związane:

 • Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 2019 roku (Dz. U. z 2019, poz. 1781);
 • Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 roku (Dz. U. Z 2016, poz 186);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015, poz. 2069).