Zespół Etyczny

Zespół Etyczny

Zespół Etyczny powołany został dla potrzeb pracowników, pacjentów i ich rodzin.

Podstawowe zadania zespołu to:

1. Pomoc w rozwiązywaniu problemów etycznie wątpliwych dla pracowników szpitala, pacjentów, rodzin pacjentów:
– personel → pacjent bądź jego rodzina
– przełożony → pracownik,
– pracownik → pracownik.
2. Podejmowanie działań w sytuacji stwierdzenia lub uzasadnionego podejrzenia nieprawidłowych zachowań etycznych.
3. Ochrona praw pacjentów zgodnie z zasadami etyki medycznej oraz przepisami Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
4. Udzielanie wsparcia pracownikom w bardzo trudnych sytuacjach natury etycznej w związku z wykonywanymi zadaniami zawodowymi.
5. Szkolenie z zakresu etyki, odpowiedzialności zawodowej personelu medycznego.

Tryb zgłoszenia wniosku do rozstrzygnięcia przez Zespół Etyczny:

• pocztą elektroniczną na adres e-mail zespołu zetyki@107sw.pl ;
• pisemnie – złożony do Sekretariatu Szpitala w zaklejonej kopercie z dopiskiem Zespół Etyczny lub wysłany pocztą na adres: 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ 78-600 Wałcz ul. Kołobrzeska 44 Zespół Etyczny;
• drogą elektroniczną przez formularz kontaktowy;
• osobiście – do członków Zespołu Etycznego wskazanych poniżej.

Wniosek powinien zawierać:

1. Imię i nazwisko, adres zamieszkania osoby zgłaszającej wniosek,
2. Telefon kontaktowy lub adres e-mail wnioskodawcy,
3. Określenie problemu etycznego.

Zasada poufności:

Zespół Etyczny jest zobowiązany do zachowania tajemnicy w całym toku postępowania oraz po jego zakończeniu. Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.

Skład Zespołu Etycznego:

Przewodnicząca – Dorota Ryder (Naczelna Pielęgniarka)
Sekretarz – Krystyna Krogulewska (Kierownik Przychodni)
Artur Czamański (Kierownik Oddziału Psychiatrycznego)
Elżbieta Narzyńska (Psycholog)