Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja o dostępności serwisu

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wałczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie o dostępności ma zastosowanie do strony internetowej 107sw.mil.pl oraz 107sw.pl.

Data publikacji strony internetowej: 01.03.2001
Data ostatniej dużej aktualizacji: 14.01.2022

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Brak wystarczającego kontrastu tekstu w stosunku do koloru tła strony.
  • Po powiększeniu tekstu do 200% niektóre treści na stronie mogą nie być w pełni użyteczne.
  • Brak możliwości przeglądania treści w wybranej orientacji wyświetlania (w pionie lub w poziomie) bez jej przewijania w poziomie.
  • Część opublikowanych na stronie dokumentów nie jest dostępna cyfrowo. Ze względu na pochodzenie od różnych podmiotów mamy ograniczone możliwości ich edycji.
  • Część opublikowanych na stronie dokumentów ma charakter archiwalny i jest wykluczona z przepisów ustawy o dostępności cyfrowej.

W 2022 r. planujemy pełne dostosowanie strony www.107sw.pl do wymogów dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia 25.03.2022. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Łukasz Kupczyk, adres poczty elektronicznej marketing(at)107sw.pl, telefon kontaktowy +48 730 208 777. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

107 Szpital Wojskowy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wałczu – ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Kołobrzeskiej oznaczone literami A i B. Jedno wejście posiada automatyczne drzwi, drugie otwierane ręcznie. Dla gości przeznaczone jest wejście A.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku są windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, po prawej stronie od wjazdu głównym wejściem A.

Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nie posiadamy pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Na miejscu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Osoba jest dostępna w godzinach pracy Szpitala. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.