Uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością

Szanowni Państwo,

przypominamy iż zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. poz. 655) żołnierze zawodowi są objęci prawem do korzystania poza kolejnością ze świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, udzielanych w podmiotach leczniczych dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej.

Dokumentami potwierdzającym prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej, w podmiotach leczniczych MON są odpowiednio:

– legitymacja służbowa stwierdzająca pełnienie zawodowej służby wojskowej, wydana przez właściwy organ (art. 287 ust. 5 uooO) – w przypadku żołnierzy zawodowych,

– wojskowy dokument osobisty (książeczka wojskowa) stwierdzający pełnienie terytorialnej służby wojskowej, wydany przez właściwy organ (art. 325 ust. 3 uooO) – w przypadku żołnierzy TSW.

 

Wałcz, 14,07.2023r.
Łukasz Kupczyk