Zakup sprzętu medycznego, do dezynfekcji i laboratoryjnego oraz zakup wyposażenia obiektowego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Zakup sprzętu medycznego, do dezynfekcji i laboratoryjnego oraz zakup wyposażenia obiektowego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Zakup sprzętu medycznego, do dezynfekcji i laboratoryjnego oraz zakup wyposażenia obiektowego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Krótki opis projektu

Projekt ma na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie pandemii COVID-19, wywołanej korona wirusem SARS-CoV-2. Zaplanowane w ramach projektu działania wynikają z aktualnej sytuacji epidemiologicznej. W ramach projektu zostanie doposażony 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu. Poprzez odpowiednie doposażenie jednostki (m.in. zakup sprzętu i aparatury medycznej) projekt przyczyni się do złagodzenia sytuacji epidemiologicznej i wpłynie na lepszą jakość oferowanych usług społeczeństwu.

W ramach projektu zaplanowano zakup sprzętu medycznego, sprzętu do dezynfekcji oraz wyposażenia laboratoryjnego i obiektowego:

 • 3 Aparaty do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej;
 • 2 Aparaty USG, w tym USG wielofunkcyjne z głowicą umozliwiajacą diagnostykę klatki piersiowej płuc;
 • 3 Łóżka, w tym łóżko OIOM wraz z materacem;
 • Komorę izolacyjną;
 • 2 Namioty segregacyjne, namioty medyczne;
 • Transportową komorą izolacyjną;
 • Automatyczny system zamknięty do real time PCR;
 • Automatyczną stację pipetującą z wyposażeniem;
 • Chłodnię laboratoryjną;
 • Komorę laminarną;
 • Urządzenie do dekontaminacji/zamgławiania/ozonowania powietrza mobilne lub stacjonarne;
 • Wirówkę laboratoratoryjną;
 • Worteks;
 • Zamrażarkę laboratoryjną.

Grupą docelową projektu jest bezpośrednio podmiot wykonujący działalność leczniczą wymieniony w Wykazie podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego ( wojewódzkie, powiatowe, resortowe, kliniczne), włączane do walki z COVID-19. Poprzez doposażenie placówki pośrednio grupą docelową są również mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego. Projekt przewiduje zadania związane z doposażeniem jednostki w oparciu o Katalog sprzętu opracowany przez Ministerstwo Zdrowia. W projekcie nie przewidziano sfinansowania wydatków spoza udostępnionej listy Ministerstwa Zdrowia.

Cele i rezultaty projektu – tło i uzasadnienie

Głównym celem projektu jest walka i przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 na terenie powiatu wałeckiego poprzez doposażenie 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu w sprzęt i aparaturę medyczną, niezbędną do realizacji niniejszego celu.

Pozostałe cele projektu:

 1. Doposażenie przeorganizowanej placówki medycznej w sprzęt medyczny, niezbędny do zapewnienia wysokiej jakości usług medycznych mieszkańcom powiatu wałeckiego.
 2. Utrzymanie stanu podwyższonej gotowości epidemicznej w placówce. Jeden z trzech szpitali zakaźnych w województwie zachodniopomorskim.
 3. Poprawa sytuacji finansowej szpitala poprzez sfinansowanie części wydatków, które placówka musi ponieść, aby skutecznie walczyć i przeciwdziałać skutkom pandemii COVID- 19. Wnioskodawca planuje osiągnąć wyżej wyznaczone cele do końca realizacji projektu, tj. do 18 grudnia 2020 roku. Zespół projektowy odpowiedzialny za realizację zdefiniowanych celów został wskazany w części B niniejszego wniosku o dofinansowanie.

Projekt wybierany w trybie nadzwyczajnym. Projekt ma na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie pandemii COVID-19, wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2.

 Łączna wartość Projektu wynosi 633 000,00 zł. Projekt współfinansowany był z następujących źródeł:

 1. ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 538 050,00 zł, co stanowi nie więcej niż 85,00 % wydatków kwalifikowanych Projektu,
 2. ze środków dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 94 950,00 zł.