Wyposażenie 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu w nowoczesny sprzęt wraz z dostosowaniem pomieszczeń

Wyposażenie 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu w nowoczesny sprzęt wraz z dostosowaniem pomieszczeń

Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.02.00-00-0171/19-00/671/2019/680 Projektu nr POIS.09.02.00-00-0171/19 „Wyposażenie 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu w nowoczesny sprzęt wraz z dostosowaniem pomieszczeń” w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Przedmiotem projektu jest zakup aparatury medycznej na potrzeby 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Wałczu.

W ramach projektu zostanie zakupiony:

 • Rezonans magnetyczny
  • Aparat wysokiej klasy rezonans magnetyczny MAGNETOM Area
  • aparat o polu 1.5T
  • Średnicą otworu gantry 70 cm
  • cyfrowy tor nadawczy i odbiorczy
  • nadajnik i odbiornik RF zintegrowany w gantry(bez zakłóceń)
  • system TIM 4 generacji
  • pole obrazowania w kształcie walca

Wyposażenie:

 1. Klatka Faradaya
 2. Łóżko niemagnetyczne do przewozu pacjenta
 3. Wózek niemagnetyczny
 4. Gaśnica niemagnetyczna
 5. Strzykawka automatyczna do kontrastu
 6. Puls oksymetr (MR)\
 7. Robot do nagrywania płyt

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ poprzez wsparcie istniejących oddziałów w zakresie diagnostyki wysokospecjalistycznej. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez zakup diagnostycznego sprzętu medycznego i jego zainstalowanie, z dostosowaniem pomieszczeń do wymagań (zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą).

Zakupiony w ramach projektu sprzęt będzie wykorzystywany w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, na potrzeby oddziałów szpitala w zakresie diagnostyki pacjenta.

Dzięki realizacji projektu pn: “Wyposażenie 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu w nowoczesny sprzęt wraz z dostosowaniem pomieszczeń” będzie możliwa inwestycja w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, która przyczyni się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia. Projekt obejmuje prace budowlane dostosowujące pomieszczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zakup i montaż nowoczesnego sprzętu diagnostycznego.

 

W ramach projektu możliwe będzie połączenie realizacji dwóch celów strategicznych:
I cel: związany z rozmieszczeniem sprzętu medycznego w regionie województwa zachodniopomorskiego. Wpłynie istotnie na poprawę dostępności i jakości opieki medycznej  oraz przyczyni się do możliwości szybszej interwencji w prognozowanej zachorowalności na lata 2020-2029 w zakresie szeroko rozumianych chorób układu kostno-stawowego w województwie zachodniopomorskim. Największa zapadalność rejestrowa w roku 2020 prognozowana jest dla podgrupy o nazwie ’choroby kręgosłupa’ a najmniejsza dla schorzeń zakwalifikowanych jako ’artropatie związane z zakażeniami’.  (Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS).
Grupy chorób objęte wg ICD 10 :

 • Choroby kręgosłupa (M40-M54)
 • Choroby stawów, artropatie wielostawowe zapalne, choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich zapalne i niezapalne (M65-M77)
 • Choroby układowe tkanki łącznej (M30-M36)
 • Zaburzenia mineralizacji i struktury kości  (M80-M85)
 • Choroby mięśni  (M60-M63)
 • Artropatie związane z zakażeniami (M00-M03)

II cel: związany z obronnością kraju, to jest możliwością wykorzystania sprzętu medycznego do obsługi ćwiczeń poligonowych. Ze względu na lokalizację Projektu oraz dostęp do lądowiska dla helikopterów, obejmie on swoim obszarem oddziaływania również ofiary wypadków przemysłowych i komunikacyjnych. Pacjenci objęcie są leczeniem głównie na oddziale urazowo-ortopedycznym, oraz pomocniczo na oddziale chirurgii i OIOM.
Grupy chorób objęte wg.ICD 10 :

 • Urazy : głowy (S02-S09) ; szyi (S12-S19) ; Klatki piersiowej (S21-S29) ; brzucha i miednicy (S31-S39) ; brzucha i miednicy (S31-S39); kręgosłupa, kończyn i stawów (S40-S96).
 • Urazy wielu okolic ciała typu politrauma : T01-T14
 • Urazy bezpośrednio związane z wypadkami na poligonie : wybrane pozycje z zakresu W32-W34, W40, W44, W45, W50.

W ramach realizacji Celu projektu będzie możliwe zrealizowanie celu strategicznego jakim jest  podniesienie poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego wśród mieszkańców i osób czasowo przebywających na terenie powiatu.

 

Realizacja projektu w zakładanym zakresie pozwoli poprawić jakość i dostępność specjalistycznych świadczeń  medycznych, szybciej i trafniej postawić diagnozę oraz skuteczniej podtrzymywać funkcje życiowe pacjentów. Realizacja projektu jest uzasadniona z uwagi na konieczność poprawy dostępności pacjentów do specjalistycznych badań, w wyniku czego znacznie skróci się czas oczekiwania na określone świadczenia zdrowotne. Oferta diagnostyczno-lecznicza Szpitala ulegnie znacznemu rozszerzeniu, poprawi się jakość wykonywanych usług (precyzyjność/dokładność badań, przyspieszenie procesu diagnostycznego, poprawa efektywności leczenia, zagwarantowanie ciągłości opieki medycznej). Poprawienie i poszerzenie oferty usług medycznych umożliwi Szpitalowi ubieganie się o kontraktowanie nowych świadczeń zdrowotnych w NFZ. W ten sposób umocni się pozycja Szpitala na rynku usług medycznych oraz poprawi wizerunek jako ośrodka łączącego nowoczesne metody diagnostyczno-lecznicze z tradycją w niesieniu pomocy medycznej. Realizacja projektu zapewni zrównoważoną jakość poszczególnych elementów infrastruktury w celu osiągnięcia ich pełnej funkcjonalności.

 

Ramy czasowe projektu obejmują czas od III kw. 2019 roku do IV kw. 2019 roku. Całkowita wartość projektu wynosi: 5 062 635,00 zł , poziom dofinansowania projektu stanowi, 2 550 000,00 zł Ministerstwo Zdrowia, 2 500 000,00 Ministerstwo Obrony Narodowej oraz wkład własny Beneficjenta.