Zakażenia 2009

ANALIZA WYNIKÓW REJESTRACJI ZAKAŻEŃ

SZPITALNYCH ZA OKRES 01.01.2009 – 31.12.2009r

Analizie poddano 11709 pacjentów hospitalizowanych w 2009 roku. Średni czas hospitalizacji pacjenta – 7,31.

Karty zakażeń szpitalnych rejestrowane były w sposób bierny (oddziały terapii zachowawczej) i czynny (oddziały zabiegowe).

W badanym okresie zgłoszono 65 przypadków zakażeń szpitalnych.

Średni czas leczenia w przypadku zakażenia szpitalnego – 35,8 dni (długoterminowe hospitalizacje w OIT)

Wśród 65 zakażeń szpitalnych dominowały: 13 zakażeń miejsca operowanego, 19 zakażeń dróg moczowych, 17 szpitalnych zapaleń płuc, 12 zakażenie jamy nosowo- gardłowej.

Inne zakażenia występujące sporadycznie to; zakażenie oka, pierwotne zakażenie krwi, skóry i tkanek miękkich, narządu rodnego.

W 2009 roku w oddziałach zabiegowych wykonano łącznie 2922 zabiegów operacyjnych (dużych i średnich). Zakażenie miejsca operowanego(ZMO) występowało w przybliżeniu u 0,5% operowanych.

Rozpoznanie zakażenia szpitalnego opierało się o objawy kliniczne (89,7%) potwierdzone badaniem mikrobiologicznym (51,5%), rtg (27,9%),biochemicznym (30,9%).

Wśród czynników etiologicznych zakażeń szpitalnych najczęściej występowały: Enterococcus spp.- 36,9%, Pseudomonas aeruginosa – 20,4%, Acinetobacter spp. – 12,7%.

Ogólnie wyhodowane drobnoustroje wykazywały bardzo dużą wrażliwość na antybiotyki markerowe.

Patogeny alarmowe (wielooporne szczepy bakteryjne) izolowane były sporadycznie:

MRSA 2 przypadki, Enterobacteriaceae ESBL+ 2 przypadki, E.coli ESBL+ 1 przypadek. Szczepy te oznaczono u pacjentów przy przyjęciu do szpitala i były one powodem leczenia ich w warunkach izolacji.

Średnio przypadło 1,5 badania mikrobiologicznego na jednego pacjenta (w stosunku do wszystkich hospitalizowanych).

Ocena wrażliwości szczepów bakteryjnych występujących u pacjentów w 2009 pozwala na dalsze prowadzenie antybiotykoterapii w oparciu o rekomendacje ujęte w receptariuszu szpitala z 2006 roku. Do antybiotykowej profilaktyki okołooperacyjnej nadal stosowano cefazolinę (procedura nie wymagała zmiany). Lek ten nie był używany w celach leczniczych.

W 2009 roku w szpitalu prowadzono liczne modernizacje utrudniające pracę zespołów medycznych na bardzo szeroką skalę, co indukowało wzmożony nadzór epidemiologiczny i wymuszało podjęcie zwiększonych działań przeciwepidemicznych i higienicznych. Rok 2010 będzie pod tym względem podobny, nadal będziemy podnosić standard sanitarno – higieniczny oddziałów.

Sukcesem działań Zespołu ds. Zakażeń Zakładowych jest brak wzrostu zakażeń szpitalnych u hospitalizowanych pacjentów. W praktyce w pełni realizujemy rozporządzenia ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 08.234.1570).

Wyk:A.D.(tel.067-2502883)