Zakażenia 2008

ANALIZA WYNIKÓW REJESTRACJI ZAKAŻEŃ

SZPITALNYCH ZA OKRES 01.01.2008 – 31.12.2008r

Analizie poddano 12295 pacjentów hospitalizowanych w 2008 roku. Karty zakażeń rejestrowane były w sposób bierny (oddziały terapii zachowawczej) i czynny (oddziały zabiegowe).

W badanym okresie zgłoszono 87 przypadków zakażeń szpitalnych..

Średni czas leczenia w przypadku zakażenia szpitalnego – 25 dni ( długoterminowe hospitalizacje w OIT)

Wśród 87 zakażeń szpitalnych dominowały 26 przypadków zakażeń przewodu pokarmowego (o etiologii wirusowej), 21 zakażeń miejsca operowanego, 10 zakażeń dróg moczowych, 9 szpitalnych zapaleń płuc. Inne zakażenia występujące sporadycznie to; zakażenie jamy nosowo- gardłowej, zakażenie oka, pierwotne zakażenie krwi.

W 2008 roku w oddziałach zabiegowych wykonano łącznie 3719 zabiegów operacyjnych (dużych i średnich ). Zakażenie miejsca operowanego (ZMO) występowało w przybliżeniu u 0,56% operowanych.

W szpitalu na wysokim poziomie prowadzona jest pielęgnacja linii naczyniowej oraz odleżyn.

Rozpoznanie zakażenia szpitalnego w 61% potwierdzone było badaniem mikrobiologicznym.

Wśród czynników etiologicznych zakażeń szpitalnych najczęściej występowały: Pseudomonas aeruginosa – 40%, Enterococcus sp.- 28,5%, Escherichia coli – 11%,

Generalnie w hodowanych drobnoustrojach stwierdzono bardzo dużą wrażliwość na antybiotyki markerowe.

Patogeny alarmowe (wielooporne szczepy bakteryjne) izolowane były sporadycznie:

MRSA 2 przypadki, Enterobacteriaceae ESBL+ 4 przypadki (u pacjentów przy przyjęciu do szpitala).

Od dnia 1 stycznia 2008 pracownia mikrobiologiczny świadczy usługi w pełnym zakresie z wyjątkiem badań w kierunku gruźlicy.

Ocena wrażliwości szczepów bakteryjnych występujących u pacjentów w 2008 pozwala na dalsze prowadzenie antybiotykoterapii w oparciu o rekomendacje ujęte w receptariuszu szpitala

z 2006 roku.

Do antybiotykowej profilaktyki okołooperacyjnej nadal stosowano cefazolinę ( procedura nie wymagała zmiany). Lek ten nie był używany w celach leczniczych.

W 2008 roku w szpitalu kontynuowane były prace remontowe utrudniających pracę

i wymuszających podjęcie zwiększonych działań przeciwepidemicznych i higienicznych.

Celem nadrzędnym prowadzonego nadzoru epidemiologicznego było niedopuszczenie do wzrostu ilości zakażeń szpitalnych co zostało osiągnięte.

Od 1 stycznia 2009 roku obowiązuje nowa ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w myśl której świadczymy usługi medyczne.

Wyk:A.D.(tel.067-2502883)