Zakażenia 2007

ANALIZA WYNIKÓW REJESTRACJI ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH ZA OKRES 01.01.2007 – 31.12.2007r

Analizę przeprowadzono w oparciu o 9946 karty zarejestrowane w sposób bierny (oddziały terapii zachowawczej) i czynny (oddziały zabiegowe).

W badanym okresie zgłoszono 93 przypadków zakażeń szpitalnych oraz 1525 zakażeń pozaszpitalnych.

Średni czas pobytu pacjenta to 12 dni, natomiast średni czas leczenia w przypadku zakażenia szpitalnego – 20 dni, z zakażeniem pozaszpitalnym 7,4 , bez zakażenia 8 dni.

Wśród 93 zakażeń szpitalnych dominowały zapalenia płuc 24 (26,1%),oraz zakażenia jamy nosowo-gardłowej 20 przypadków (21,7%), zakażenia ran operacyjnych stanowiły 15,2%, tj.14 przypadków oraz jednakowej liczbie zakażenia dróg moczowych (15,2%).

W 2007 roku w oddziałach zabiegowych wykonano łącznie 3374 zabiegów operacyjnych (dużych, średnich i małych). Zakażenie miejsca operowanego(ZMO) występowało w przybliżeniu u 0,5% operowanych.

Rozpoznanie zakażenia szpitalnego opierało się w 97,8% przypadków na badaniu klinicznym potwierdzonym w 40,2% przypadkach przez badanie mikrobiologiczne.

Wśród czynników etiologicznych zakażeń szpitalnych najczęściej występowały:

Enterococcus sp.- 25,5%, Pseudomonas aeruginosa – 25,5%, Acinetobacter sp. – 13,5%,

Escherichia coli – 12,8%,

Generalnie w hodowanych drobnoustrojach stwierdzono bardzo dużą wrażliwość na antybiotyki markerowe. W 1 przypadku stwierdzono Pseudomonasa aeruginosa opornego na karbapenemy.

Wielooporne szczepy bakteryjne izolowane były sporadycznie : MRSA 4 przypadki, Enterobacteriaceae ESBL+ 2 przypadki, u pacjentów przy przyjęciu do szpitala.

POLITYKA ANTYBIOTYKOWA

SPRAWOZDANIE KOMITETU TERAPEUTYCZNEGO

Wydatki na antybiotyki stanowiły ok.19% budżetu szpitala na leki.

Jak w latach poprzednich najczęściej stosowaliśmy atybiotyki z grupy cefalosporyn II generacji oraz penicyliny z inhibitorem ß-laktamowym.

Ocena wrażliwości szczepów bakteryjnych występujących u pacjentów w 2007 roku potwierdziła rekomendacje antybiotykoterapii wyznaczone w receptariuszu w 2006 roku.

Do antybiotykowej profilaktyki okołooperacyjnej nadal stosowano cefazolinę ( procedura nie wymagała zmiany).. Lek ten nie był używany w celach leczniczych.

W miesiącu kwietniu napotkaliśmy na dużej miary utrudnienie w pracy klinicystów.

Z powodu braku personelu w pracowni mikrobiologicznej zmuszeni byliśmy na wykupienia usług w szpitalu w Pile. Stąd doszło do znacznych ograniczeń w wykonywaniu tych badań.

Od dnia 1 stycznia 2008 usługi pracowni mikrobiologicznej stopniowo wracają do normy.

W 2007 roku w szpitalnych oddziałach przeprowadzanych było wiele remontów utrudniających pracę i wymuszających podjęcie zwiększonych działań przeciwepidemicznych

i higienicznych. W tym okresie nie zaobserwowano wzrostu ilości zakażeń szpitalnych co świadczy o prawidłowo prowadzonym nadzorze epidemiologicznym.

W szpitalu comiesięcznie odbywają się koła naukowe. Profil tematyczny jest bardzo zróżnicowany.

Wyk:A.D.(tel.067 2502883)