Ogłoszenie o naborze kandydata na stanowisko: psycholog

aqu

Wałcz, dnia 18.02.2016r

Ogłoszenie o naborze kandydata

Dyrektor 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią – SPZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44 ogłasza nabór na stanowisko:   psycholog

Ilość stanowisk: 1
Wymiar etatu:   1

 1. Wymagania wobec kandydata obejmują:
 • wykształcenie: wyższe,mile widziana specjalizacja w dziedzinie psychologia kliniczna
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok
 • znajomość przepisów prawa: Ustawa o Ochronie Zdrowia Psychicznego, Ustawa o działalności leczniczej,
 • cechy osobowości: kultura osobista, empatia, odporność na stres, otwartość na zmiany

 

 1. Zakres zadań na stanowisku:
 • prowadzenie psychoterapii indywidualnej, zajęć psychoedukacyjnych,
 • wykonywanie diagnostyki psychologicznej,
 • zbieranie, opracowanie danych o pacjentach w celu naukowego wykorzystania,
 • aktywny udział w społeczności terapeutycznej
 • współpraca z pozostałymi pracownikami Oddziału Psychiatrycznego
 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny
 • kwestionariusz osobowy
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych specjalizacjach, kursach, szkoleniach
 • kserokopie świadectw pracy
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o niekaralności
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych Dz.U.2014.1182 j.t.)
 1. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Oferty należy składać w terminie do dnia 29 lutego 2016r do Działu Kadr (pokój nr 121) bądź na adres:

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz- Dział Kadr

Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu: 261 47 28 79 lub 261 47 28 23

 

 1. Termin otwarcia ofert.

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o terminie przeprowadzenia rozmów z kandydatami i o wynikach naboru, kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.