KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, PEŁNIENIE DYŻURÓW MEDYCZNYCH STACJONARNYCH PRZEZ LEKARZY NA IZBIE PRZYJĘĆ

aqu

Wałcz, 08.12.2021 r.
Znak sprawy: 04.12/K/2021

 OGŁOSZENIE

 KOMENDANT

107 SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WAŁCZ

Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz

działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

(t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 711 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych
(t. j. Dz. U. z 2021r.  późn. 1285 z późn. zm.)

 OGŁASZA KONKURS I ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

 na udzielanie następujących świadczeń zdrowotnych:

 1. Pełnienie dyżurów medycznych stacjonarnych przez lekarzy w :
  a) Izbie Przyjęć.

 • Wymagania w poszczególnych zakresach wymienione zostały w Szczegółowych Warunkach Konkursu udostępnionymi przez Udzielającego Zamówienie w siedzibie 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, w Dziale Kadr, pokój nr 123 oraz na stronie Szpitala: 107sw.pl
 • Oferty powinny być złożone na formularzu ofertowym, zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu udostępnianymi przez Udzielającego Zamówienie w siedzibie 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, pokój nr 100 oraz na stronie Szpitala: 107sw.pl
 • Oferty należy składać do dnia 14.12.2021 r. do godz. 12:00 w Sekretariacie 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,
  Kołobrzeska 44, 78 – 600 Wałcz.
 • Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną w terminie – jeżeli wpłynie do Udzielającego Zamówienie do godz. 12:00 w dniu 14.12.2021 r.
 • Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, w Gabinecie Odpraw, w dniu 14.12.2021r. o godz. 12.30, pokój nr 101.
 • Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu Udzielający Zamówienia zamieści na stronie internetowej Szpitala: 107sw.pl w terminie  do 7 dni licząc od dnia składania ofert.
 • Oferent pozostaje związany z ofertą 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 • Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku przysługują protest i odwołanie na zasadach określonych w ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2021r. 1285 z późn. zm.)
 • Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości lub w części bez podania przyczyn, do przedłużenia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.
 • Termin rozpoczęcia i czas trwania umów: od dnia 20.12.2021  do dnia 31.12.2024

Załączniki:

 

 

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kontrastu