Budowa lądowiska dla śmigłowców

Budowa lądowiska dla śmigłowców

W dniu 14 czerwca 2018 r została podpisana umowa o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0255/17-00 Projektu pn.”Budowa lądowiska dla śmigłowców przy jednostce wyspecjalizowanej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędne dla ratownictwa medycznego w Wałczu” w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych na potrzeby 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu.

Szpital zlokalizowany jest w Wałczu przy ul. Kołobrzeskiej 44. Szpital znajduje się pomiędzy: ulicą Kołobrzeską od strony wschodniej, terenami zielonymi porośniętym krzewami i drzewami od strony północnej zabudową usługowo-magazynową od strony zachodniej i zabudową mieszkaniową jednorodzinną przy ulicach Krótkiej, Warzywnej i Zielonej od strony południowej.

Lądowisko będzie zlokalizowane na działce ewidencyjnej nr 1856/12 obręb 0001 przy ul. Kołobrzeskiej 44.

Lądowisko będzie zlokalizowane na terenie zamkniętym.

Lądowisko zostanie wybudowane na powierzchni terenu (lądowisko naziemne) w postaci kwadratowej wykonanej, jako powierzchnia utwardzona. Do lądowiska będzie prowadziła droga dojazdowa z miejscem postojowym dla karetek oraz dla pojazdów straży pożarnej.

Przyjęto następujące kierunki (azymuty) podejścia (lądowania) i wznoszenia (startu):

 • Główny kierunek podejścia 267°±6°,
 • Główny kierunek wznoszenia 267°±6°,
 • Pomocniczy kierunek podejścia 87°±6°,
 • Pomocniczy kierunek wznoszenia 87°±6°,

Przyjęte kierunki podejścia/wznoszenia pozwalają na wykonywanie operacji z przeciwległych kierunków w zależności od kierunku wiatru.

 

Lądowisko przewidziane jest do wykonywania operacji lotniczych w warunkach widzialności w dzień i w nocy. Przewiduje się, że przyloty (lądowanie i start) będą się odbywać ok. 3-4 razy w miesiącu oraz maksymalnie 1 raz na dobę.

Na lądowisku nie przewiduje się żadnych prac serwisowych, napraw czy tankowania śmigłowców. Wszystkie te czynności związane z obsługą śmigłowców odbywać się będą na terenie obecnej bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Szczecin, zlokalizowanej na terenie lotniska Szczecin-Goleniów.

Lądowisko będzie wykonane w postaci płyty o nawierzchni utwardzonej w kształcie kwadratu o boku ok. 15m.

Do płyty lądowiska będzie prowadziła droga dojazdowa. W pobliżu płyty lądowiska zostanie przygotowane miejsce postojowe dla pojazdów straży pożarnej lub ambulansu. Zarówno droga dojazdowa jak również miejsce postojowe posiadać będą nawierzchnię utwardzoną. Wszystkie nawierzchnie utwardzone będą wykonane z kostki brukowej.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 03.11.2011r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2015r, poz. 178 z późn. zm.):

 • 3.7. „Oddział posiada całodobowe lotnisko, zlokalizowane w takiej odległości, aby było możliwe przyjęcie osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, bez pośrednictwa specjalistycznych środków transportu sanitarnego”
 • 3.8. „W przypadku braku możliwości spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 7, oddział posiada całodobowe lądowisko, zlokalizowane w takiej odległości, aby było możliwe przyjęcie osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, bez pośrednictwa specjalistycznych środków transportu sanitarnego”.
 • 3.10. W przypadku braku możliwości technicznych spełnienia wymagań określonych w ust. 7 lub 8 dopuszcza się odległość oddziału od lotniska lub lądowiska większą niż określona w ust. 7 lub 8, pod warunkiem, że oddział zabezpieczy specjalistyczny środek transportu sanitarnego, a czas trwania transportu osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego do oddziału nie przekroczy 5 minut, licząc od momentu przekazania pacjenta przez lotniczy zespół ratownictwa medycznego do specjalistycznego środka transportu sanitarnego.

Szpital obecnie posiada izbę przyjęć, ale planuje uruchomić Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Dzięki realizacji przedsięwzięcia szpital spełni ww. wymóg, zapewniając bezpieczny dostęp do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego dla transportu lotniczego.

Lądowisko dla śmigłowców ratunkowych na potrzeby 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu będzie obiektem służącym prowadzeniu akcji ratowniczej, transportu między szpitalnego (w tym transport leków lub tkanek) i ratowaniu zdrowia i życia osób poszkodowanych.

 

Rodzaj technologii

Lądowisko będzie przystosowane do lądowania i startowania nowoczesnych, lekkich śmigłowców Eurocopter EC-135 wykorzystywanych przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Śmigłowce EC-135 są dwusilnikowymi śmigłowcami produkowanymi przez Koncern Eurocopter Group. Konstrukcja śmigłowca jest w znacznej części kompozytowa, śmigło ogonowe jest zabudowane, podwozie płozowe. Śmigłowiec przygotowany jest również do lotów nocnych.

Sposób transportu osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego jak i rodzaj śmigłowców oraz rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania analizowanego lądowiska posiadają rozwiązania nowoczesne zgodne z światowymi standardami. Dzięki tym rozwiązaniom możliwe jest osiągnięcie wysokiej efektywności i realizacja założenia, jakim jest ratowanie ludzkiego życia i zdrowia.

Śmigłowiec EC-135 jest najmniejszym i najlżejszym śmigłowcem w wersji medycznej.

Zaprojektowanie i wybudowanie lądowiska dostosowanego do parametrów tego śmigłowca mogłoby wykluczyć w przyszłości korzystanie z lądowiska przez inne większe i cięższe śmigłowce, gdyby takie zostały zakupione przez SP ZOZ LPR.

Uwzględniając powyższe w parametrach lądowiska przyjęto jako maksymalną długość śmigłowca D=15m, a maksymalną masę MTOW=6,5 t.

 

Biorąc pod uwagę stale rosnącą ilość wypadków drogowych, zwiększające się natężenie ruchu drogowego – szczególnie w godzinach szczytu – oraz wydłużający się w związku z tym czas przejazdu karetek z miejsca wypadku do szpitalnych oddziałów ratunkowych transport lotniczy wydaje się obecnie jedyną alternatywą dla obecnych środków transportu osób poszkodowanych lub transportu między szpitalnego. Dzięki transportowi lotniczemu w znaczący sposób skracamy czas transportu pacjenta zyskując cenny czas, który może być decydujący w kwestii przeżycia lub ratowania zdrowia pacjenta. Zaletą transportu lotniczego jest to, że jest on niezależny od lokalnych warunków drogowych, występujących korków, zatorów, remontów dróg i innych utrudnień. Praktycznie jedyną przeszkodą w transporcie lotniczym mogą być skrajnie trudne i niekorzystne warunki atmosferyczne, które występują niezmiernie rzadko. Uwzględniając powyższe budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych przy szpitalu wydaje się w pełni uzasadniona.

Za realizacją analizowanego przedsięwzięcia przemawia przebieg przez Wałcz linii kolejowej oraz dróg krajowych nr 10 i nr 22 gdzie jest duże natężenie ruchu i może dochodzić do wypadków komunikacyjnych. Za budową lądowiska przemawia również to, że jest to szpital wojskowy, do którego również transportowani są żołnierze ranni podczas manewrów i ćwiczeń na poligonie wojskowym.

 

 1. Koszt całkowity inwestycji 1 596 804,17 zł
 2. Wkład Funduszy Europejskich 765 000,00 zł
 3. Harmonogram realizacji inwestycji: Harmonogram inwestycji (pdf)
 4. Zdjęcia z realizacji i postępu inwestycji.