Zaproszenie do współpracy w zakresie profilaktyki udarowej

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu realizuje  do 30.06.2023 r, Ogólnopolski projekt „Program profilaktyki chorób naczyń mózgowych”. Obszar działania tego programu dotyczy województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego oraz od 03.11.2020 r również województwa lubuskiego.

W związku z powyższym zapraszamy lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej do współpracy w tym zakresie. Przedmiotowy projekt obejmuje realizację 3 zadań: działania edukacyjne dla POZ, działania edukacyjne dla pacjentów oraz badania przesiewowe. Dedykowany jest on dla osób w wieku 40-65 lat aktywnych zawodowo. Etap I i II realizowany jest na terenie Państwa Poradni/Przychodni. Etap pogłębiony odbywa się w Ośrodku Wczesnej Diagnostyki Chorób OUN w Wałczu, w 107 Szpitalu Wojskowym.
W ramach realizacji projektu przewiduje się  również szkolenie dla personelu medycznego.
Bliższe informacje związane z Programem dostępne są na stronie internetowej www.107sw.mil.pl/udary.

Choroby naczyniowe mózgu są jedną z najistotniejszych przyczyn zgonów
w Polsce, jak również  ważną przyczyną niesprawności w populacji osób dorosłych.
A zatem podejmowanie działań profilaktycznych jest ważnym zadaniem społecznym.
Realizowane w Polsce do tej pory, programy polityki zdrowotnej skupione były w obszarze  medycyny naprawczej. Zmierzały w kierunku  rozwoju, sieci oddziałów udarowych oraz oddziałów wczesnej rehabilitacji neurologicznej. Programy te miały na celu także wdrażanie i upowszechnianie dostępu do nowoczesnej terapii.
W podejmowanych działaniach na rzecz zmniejszania skutków chorób naczyń mózgowych nie było dotychczas zorganizowanych akcji edukacyjnych
oraz informacyjnych skierowanych do społeczeństwa oraz lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, ani działań zmierzających do zapewnienia skoordynowanej opieki nad osobami z chorobami naczyń mózgowych (z uwzględnieniem placówek POZ jako docelowych koordynatorów opieki nad pacjentami).

Nawiązanie współpracy w zakresie realizacji, przedmiotowego programu, musi być poprzedzone podpisaniem umowy. Zgodnie z założeniami Projektu, działania personelu POZ na rzecz Programu objęte są gratyfikacją finansową.

  • dane do kontaktu: e-mail udary@ 107sw.mil.pl
  • z-ca komendanta ds. lecznictwa Robert Sokołowski, tel.261 47 28 01
  • kierownik Przychodni Krystyna Krogulewska,  tel. 261 47 28 35

Wałcz, dnia 04.11.2020 r.