KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA PIELĘGNIARKI RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH SANITARIUSZY TERAPEUTÓW ZAJĘCIOWYCH HIGIENISTKĘ STOMATOLOGICZNĄ

aqu

Wałcz, 24.11.2021 r.

Znak sprawy: 02.12/K/2021

OGŁOSZENIE

KOMENDANT

107 SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WAŁCZU

ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz

działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

(t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 711 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych
(t. j. Dz. U. z 2021r. późn. 1285 z późn. zm.)

OGŁASZA KONKURS I ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

na udzielanie następujących świadczeń zdrowotnych:

I. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w oddziałach szpitalnych, podstawowej opiece zdrowotnej, poradni specjalistycznej, Bloku Operacyjnym oraz Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej.

II. Udzielanie świadczeń przez sanitariuszy w oddziale Psychiatrycznym.

III. Udzielanie świadczeń przez terapeutę zajęciowego w Oddziale Psychiatrycznym.

IV. Udzielanie świadczeń przez ratownika medycznego w Izbie Przyjęć.

V. Udzielanie świadczeń przez Higienistę stomatologicznego w Poradni Stomatologicznej Zachowawczej.

VI. Wykonywanie badań diagnostycznych w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej.

 • Wymagania w poszczególnych zakresach wymienione zostały w Szczegółowych Warunkach Konkursu udostępnionymi przez Udzielającego Zamówienie w siedzibie 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, w Dziale Kadr, pokój nr 123 oraz na stronie Szpitala: www.107sw.pl
 • Oferty powinny być złożone na formularzu ofertowym, zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu udostępnianymi przez Udzielającego Zamówienie w siedzibie 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, w sekretariacie, pokój nr 100 oraz na stronie Szpitala: www.107sw.pl
 • Oferty należy składać do dnia 30.11.2021 r. do godz. 10:00 w Sekretariacie 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,
  ul. Kołobrzeska 44, 78 – 600 Wałcz.
 • Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną w terminie – jeżeli wpłynie do Udzielającego Zamówienie do godz. 10:00 w dniu 30.11.2021 r.
 • Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu w Gabinecie Odpraw,w dniu 30.11.2021r. o godz. 10.30, pokój nr 101.
 • Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu Udzielający Zamówienia zamieści na stronie internetowej Szpitala: www.107sw.pl w terminie do 7 dni licząc od dnia składania ofert.
 • Oferent pozostaje związany z ofertą 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 • Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku przysługują protest i odwołanie na zasadach określonych w ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1285 z późn. zm.)
 • Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości lub w części bez podania przyczyn, do przedłużenia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.
 • Termin rozpoczęcia i czas trwania umów: od dnia 01.01.2022 do dnia 31.12.2024

Załączniki: